Fortum har ansökt om miljöprövning för nytt fjärrvärmeverk i Skarpnäck

""
Här är det nya kraftvärmeverket och datahallen (utmärkt med röda linjer på kartbilden) tänkta att ligga, sida vid sida mellan Tyresövägen och Flatenvägen. Illustration: Stadsbyggnadskontoret.

AKTUELLT • Fortum värme har nu lämnat in en ansökan om miljöprövning för det nya fjärrvärmeverk företaget vill bygga i Skarpnäck. Verket ska eldas med pellets och bioolja och hösten 2019 ska verket kunna stå klart hoppas Fortum. Det skriver mediaportalen Novator.se i en notis. Närmast ska nu länsstyrelsen i Stockholm pröva ansökan.

Det nya fjärrvärmeverket i Skarpnäck är tänkt att ersätta det gamla, som ligger mellan Flatenvägen och Tyresövägen. Planen är att de gamla pannorna ska demonteras och byggnaden rivas för att ge plats för en dubbelt så stor ny anläggning, skriver Novator. Maximalt ska det nya värmeverket ha en bränsleeffekt på 99 MW varav 20 MW träpellets och 79 MW bioolja, enligt artikeln.

Bredvid värmeverket har Fortum värme sedan en tid tillbaka också planer på att i samarbete med IT-företag och elleverantörer bygga en stor datahall, vars spillvärme ska kunna föras ut på fjärrvärmenätet. Det är datahallen som är utmärkt med röda linjer på kartbilden. Datahallen skulle bli större än det nya värmekraftverket och är en del av projektet Öppen fjärrvärme som Fortum lanserade för tre år sedan. Projektet går ut på att ta vara på spillvärme som annars skulle gått förlorad, från bland annat avloppsvatten i fastigheter, samt från kylanläggningar i butiker och datahallar.

Sedan något år tillbaka har Fortum värme ett kontrakt med internetleverantören Bahnhof, som levererar spillvärme från sin anläggning i Stockholm. Fler kontrakt med IT-företag är på gång. När den nya hallen i Skarpnäck också har byggts ska upp till 30 000 bostäder kunna ta emot spillvärme från datahallar, är visionen just nu.

Den 23 september 2015 organiserade Fortum Värme seminariet Green Computing, på IVA i Stockholm. Vi berättade om Öppen Fjärrvärme och diskuterade hur Stockholm kan bli världens nya datahallshub, med unika möjligheter att återvinna överskottsvärme. Foto: Kristina Sahlén.
Den 23 september 2015 organiserade Fortum Värme seminariet Green Computing, på IVA i Stockholm. Där diskuterades bland annat projektet Öppen fjärrvärme och hur Stockholm kan bli världens nya datahallshub, med unika möjligheter att återvinna överskottsvärme. Foto: Kristina Sahlén.

När det gäller datahallen i Skarpnäck har Stockholms stads stadsbyggnadskontor tagit fram ett detaljplaneförslag. Förslaget innebär att en datahall kan uppföras bredvid det befintliga värmeverket, i östra delen av fastigheten Solvärmen 1 mellan Flatenvägen och Tyresövägen. Planområdet ligger mellan Flatenvägen och Tyresövägen, i stadsdelen Flaten. Närmaste bostadsbebyggelse finns c:a 400 meter från området och bredvid den planerade datahallen ligger det befintliga Skarpnäcks värmeverk.

Skarpnäcks stadsdelsnämnd yttrade sig över förslaget till ny datahall i somras och hade inga invändningar mot det.

När det gäller det planerade värmeverket ska förslaget från Fortum värme nu först prövas av länsstyrelsens Miljöprövningsdelegation, genom att miljöpåverkan och konsekvenser för boende i närområdet samt för naturreservatet Flaten granskas.

Den fungerande delen av värmeverket i Skarpnäck består i dag av fem gamla oljepannor och en värmeackumulator, men det är nu ett tag sedan de varit i drift, enligt den senaste miljörapporten. Verket har tidigare används främst som reserv när värmen från de andra verken på nätet inte räcker till.

Aminata Grut
2017-10-12 kl 06:19
redaktion@skarpnacksnyheter.se

Relaterat
Fjärrvärme: Fortum planerar nytt pelletsvärmeverk i Skarpnäck, mediaportalen Novator.se
Miljörapport 2016, Skarpnäcks värmeverk, Fortum (pdf)
Datorer ska värma upp 30 000 hushåll, SVT Nyheter, 26 nov 2016
Yttrande över förslaget till detaljplaneförslag, tjänsteutlåtande till Skarpnäcks sdn (pdf)
Tillsynsrapport för energianläggningar jan 2016–juli 2017, Stockholms stad, sept 2017 (pdf)