Yasins svenska familj. Foto © Aminata Grut

Yasins svenska familj. Foto © Aminata Grut

Yasins svenska familj samlad runt köksbordet Foto © Aminata Grut